Gaske-Nøørjen saemienskovle, Hattfjelldal


  Historie
  Barnehager/førskoletilbud    
  Grunnskolen
  Mål for skolens arbeid
  Personale
  Kompetanse i samisk språk
  Lokaliteter
  Utstyr
  Eierforhold
  Skolerute


Mål for skolens arbeid

Sitat fra skolens strategi-dokument av 28.11.95:

Pedagogisk profil

Gaske-Nøørjen saemienskovle skal gi et grunnskoletilbud i tråd med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, sentrale planer og målsettinger. Gaske-Nøørjen saemienskovle benytter timefordelingsplan for elever med samisk i fagkretsen og de samiske fagplanene.De lokale tilpasningene bygger på følgende elementer: 1.Undervisningen er tema- og prosjektorientert - og da særlig grad når det gjelder samiske fag og emner som duedtie, reindrift, videreforeldling av kjøtt, utmarksnæring eller annen kulturopplæring. 2.Språkundervisning er integrert i alle fag 3.Overføring av ikke-formaliserte samiske kunnskaper, ferdigheter og verdier er en sentral oppgave. Skolen og internat samarbeider nært om slike oppgaver. 4.Begrepene «laahkoeh» og «maadtoe» er sentrale i det sosialpedagogiske arbeidet.

Målsettinger

1.Gaske-Nøørjen saemienskovle skal være en 1 - 10-skole 2.Gaske-Nøørjen saemienskovle skal være en aktiv aktør i bygging av nettverk og andre samarbeids- organisasjoner - såsom sørsamisk ressurssenter, prosjektsamarbeid med Tärna sameskole o.a. 3. Gaske-Nøørjen saemienskovle skal være leverandør av kompetanse til regionen. (Skolens strategidokument av 28.11.95).

Organisasjon

Sameskolen for Midt-Norge er en statlig internatskole. Skolen er to-delt barne- og ungdomsskole og rekrutteringsområdet er i hovedsak Helgeland og nordre del av Namdal. Skolen har eget styre som er oppnevnt av KUF. Styret har 7 medlemmer med personlige varamedlemmer - én representant for staten (forslag ved Statens utdanningsdirektør i Nordland), én repr. for Hattfjelldal kommune (forslag ved Hattfjelldal kommune), én repr. for Samisk utdanningsråd (forslag SUR), én repr. for de tilsatte (forslag ved arbeidstakerorganisasjonene - NTL og Norsk Lærerlag) og tre representanter som er foreslått av Foreldrerådet. Styret konstituerer seg selv. Det er utarbeidet egen instruks for styret. «Reglement for statens grunnskoleinternater i Finnmark» er gjort gjeldende for internatet. Kontroll- og tilsynsoppgaver er delegert til Statens utdanningskontor i Nordland. Skolen får bevilgning over kap. 222 i Statsbudsjett. Rektor/internatleder har budsjettansvar.Personale
Lærere Skolen har to fast tilsatte lærere i hele stillinger. I tillegg kommer timelærere og skoleassistent. Disse postene varierer fra år til år etter behov - jfr. klassedeling. Internatpersonale To gruppeledere, en fritidsleder, en husholdsassistent, en kjøkkensjef - tilsammen fem hele stillinger. Alle renholdsoppgaver og omtrent halvparten av nattevaktene er tillagt internatpersonalet. Administrasjon Rektor/internatleder i hel stilling. Denne stillingen er tillagt bistilling som sekretær for styret. Administrasjonsoppgavene utgjør ca 85 % av hel stilling (ca. 35 % + 40 % + 10 %) og resten er leseplikt. Kontorfullmektig i 60 % stilling. Driftsoperatør i full stilling lønnes av Statsbygg.

Kompetanse i samisk språk eller annen kulturkompetanse
Skolen har én lærer med videreutdanning (halvårsenhet) i sørsamisk. Ingen av internatpersonalet har relevant godkjent utdanning med unntak av kjøkkensjefen. Men én av personalet leste og avla eksamensprøve på halvårsenheten i sørsamisk. Tre av personalet har sørsamisk som førstespråk. Disse tre har reindriftsbakgrunn.

Lokaliteter
Skolebygning Skolebygningen på vel 400 m2 ble tatt i bruk i 1977. I bygningen finnes tre rom for undervisning, grupperom, bibliotek/grupperom, to materialrom, arbeidsrom for lærere og lærerrom. Spesialrom for finnes ikke. Internatbygningen Bygget er opprinnelig en kaserne for tyske kampflygere, og den ble satt opp i 1942. Arealet er ca 1.400 m2 i fire etasjer inkl. kjelleretasje. I bygningen finnes 13 elevrom, 3 oppholdsrom, hvilerom for husmor, vaktrom, kontorer, verksted for driftsoperatør m.m. Bygningen er godt vedlikeholdt.

Utstyr
Skolen har ingen spesialrom. Naturfagrom og kroppsøvingsrom leies ved Hattfjelldal skole. Skolens verktøy og maskiner for duedtie er flyttet til verkstedene på Sijti Jarnge, og disse lokalene benytter skolen vederlagsfritt. Det mest nødtørftige AV-utstyret finnes - mens datautstyret er av høyere standard. Kjøkkenkrok med det mest vanlige kjøkkenutstyret finnes i et av klasserommene.

Eierforhold
Statsbygg er eier av bygningene. Det er KUF som er leietaker. Husleiekontrakt skal reforhandles i 1997. Årlige husleiekostnader er 1,2 mill. kroner som belastes skolens budsjett.

Skole, undervisning, mm.
Klassedeling Skolen er en to-delt barne- og ungdomsskole. Første klasse skilles ofte ut som egen gruppe - særlig i fag som samisk, norsk og matematikk. 4.-6. klasse er egen gruppe i engelsk. Tilsammen utgjør dette en timeressurs på ca 15 t/u. Gruppedeling gjøres også som følge av behov for spesialpedagogiske tiltak.

Skolerute
På grunn av at elevene har tildels lange heimreiser, er skoleruten lagt i bolker på 2 til 3 uker med undervisning også på lørdag når elevene bor på internatet. Slik får elvene lange helger heime - vanligvis fra torsdag etter skoletid til tirsdag. Dette gjøres også for å tilpasse skoleruten best mulig til reindriften.

Design: Ronny Sumstad & O.Axel Kappfjell

Sist oppdatert: 08.04.97 Av Ronny Sumstad & O.Axel Kappfjell

(C): Sijti Jarnge