Barnehager/førskoletilbud

Det er gjort flere forsøk uten at det har lyktes å etablere sørsamiske
barnehager som permanente tilbud. Det lengste sammenhengende tilbudet har vært
gitt ved Majavatn skole i tre år. Det eksisterer i dag ingen egen barnehage for 
sørsamiske barn.
	
	Samisk utdanningsråd oppnevnte høsten 1979 en arbeidsgruppe som skulle 
utrede spørsmålet om et et barnehagetilbud for sørsamiske barn. Denne konkluderte
med at alle barn hadde krav på et pedagogisk tilbud i førskolealder.
I 1982 ble det oppnevnt en prosjektgruppe for et forsøksprosjekt - Sørsamisk
ambulerende sesongbarnehage - drevet i regi av Forbruker- 
og administrasjonsdepartementet. Under forsøksperioden (1982-85) ble det 
gjennomført ulike former for barnehagevirksomhet på Helgeland, i Nord-Trøndelag,
Sør-Trøndelag og Hedmark, jfr. «Mov miesie» Rapport fra forsøket med Sørsamisk
ambulerende sesongbarnehage, 1982-85. Forbruker- og administrasjons-departementet.

	I perioden 1989-91, drev Røyrvik kommune i samarbeide med foreldrefra Østre 
Namdal reinbeitedistrikt en foreldrebarnehage. Driften ble finasiert av midler gjennom 
reindriftsavtalen samt kommunale midler til familiebarnehager.
Etter initiativ fra Samisk utdanningsråd ble det i februar 1992 avholdt et 
foreldremøte på Snåsa for å kartlegge behovet og intressen for en samisk barnehage 
lokalisert til Snåsa. Driften skulle i startfasen drives som et prosjekt med Samisk
utdanningsråd som søker. Hovedmålet med barnehagen var å legge forholdene til rette
for to-språklig utvikling (samisk-norsk). Planen var at barnehagen skulle starte 
høsten 1992.Men av ulike årsaker, hovedsaklig ingen økonomisk støtte og hjelp til 
lokaler fra Snåsa kommune, måtte prosjektet skrinlegges. Samisk utdanningsråd bevilget 
250.000 kroner til tiltaket.Tilbudet gikk deretter til Brekken/Røros-området i 
S-Trøndelag. Men på grunn av korttidsfrist greidde en heller ikke her å starte en 
barnehage med de premissene som lå til grunn fra Samisk utdanningsråd. Noe senere ble 
imidlertid en familiebarnehage  etablert med sørsamisk førskolelærer. Familiebarnehagen 
var i drift i ett år.

	På Majavatn i Grane kommune ble det høsten 1992 startet et samisk barnehage-
tilbud i den kommunale barnehagen med 8 t/uke med sørsamisk førskolelærer. Tilskudd 
til driften har vært gitt gjennom reindriftsavtalen. Men på grunn av for få barn, er 
også dette barnehagetilbudet avsluttet. 
Det eneste organiserte tilbudet som pr i dag eksisterer, er morsmålstrening i 
sørsamisk  i en kommunal barnehage i Elgå i Engerdal kommune.
Våren 1996 starter et tilbud i morsmålstrening for samiske barn ved barnehagene 
i Snåsa med midler bevilget fra Samisk språkråd.Design: Ronny Sumstad & O.Axel Kappfjell

Sist oppdatert: 08.04.97 Av Ronny Sumstad & O.Axel Kappfjell

(C): Sijti Jarnge