Intensjoner


	Samisk Kultursenter har som navnet tilsier, et bredt spekter av oppgaver som 
	skal iveretas. Den samiske kulturen er mangesidig og er en del av såvel
	samiske næringer som språk, håndverk, politisk og sosialt arbeid.
	Utvalget som er nevnt ovenfor har likevel foretatt en klar prioritering av de
	viktigste arbeidsfeltene ved å anvise hva  lokalene skulle brukes til.
	Dette kan oppsummeres i	følgende punkter:

	1. Sentralrommet i byhhet er hjertet. I hjerterommet skal mennesker møtes til formelt
	   og uformelt samvær.

	2. Hendene. Verkstedene for henholdsvis mjuk og hard sløyd.
	   Samisk håndverk er kjent for kvalitet og vakker design. Gjennom kurser og praksis
	   kan den oppvoksende slekt lære seg de ferdigheter som skal til for å føre denne
	   delen av kulturarven videre.

	3. Hjernen. Stedet der en skal samle inn, bearbeide og oppbevare kunnskaper om samene
	   og samekulturen. Dette kan vanskelig ivaretas av noen annen funksjon enn et 
	   bibliotek med innslag av moderne media som video, lysbilder og lydfestinger av 
	   ulikt slag.

	Disse tre hovedintensjonene er da også rettesnor for arbeidet som drives ved Sijti
	Jarnge.	Kurser, konferanser og møter blir avhold. Sløydverkstedene er stadig i bruk, 
	ikke minst ved at elevene ved sameskolen og reindriftslinja har sløyopplæring her. 
	Kurser i ulike sløyd-disipliner blir avholdt.
	Med støtte fra Søndre Nordland fylkesbibliotek er det lokalisert ei bibliotekavdeling
	til Kultursenteret. Det gjenstår å sikre denne avdelinga driftsmidler.


Design: Ronny Sumstad & O.Axel Kappfjell

Sist oppdatert: 08.04.97 Av Ronny Sumstad & O.Axel Kappfjell

(C): Sijti Jarnge