Samisk kultursenter - fra idé til virkelighet.	Tanken om et kultursenter i Hattfjelldal ble lansert på et møte som Nordisk Sameråd
	hadde i Utsjoki i mars 1972.
	Den 18. oktober 1973 søkte Tilsynsrådet og Foreldrerådets arbeidutvalg ved Sameskolen
	om midler til et forprosjekt som skulle danne grunnlaget for en finansieringsplan for
	reisning av et senter.
	
	Under et fellesmøte 24. april 1975, mellom tilsynsrådet, foreldrerådets arbeidsutvalg 
	og Helgeland Samiid Særvi ble det nedsatt et arbeidsutvalg som fikk i oppdrag å 
	forestå planlegging av et kultursenter. Utvalget besto av Odd Kappfjell, Anna Jacobsen 
 	og Lars Dunfjeld. Utvalgets innstilling, som ble framlagt i oktober 1976, kom til å 
	danne basis for såvel arkitektonisk utforming som de langsiktige retningslinjene som
	institusjonen drives etter. Det er naturlig å si at dette ble sett i et helhetlig 
	perspektiv.
	
	Denne innstillingen fikk tilslutning fra de bevilgende myndigheter - stat og fylke og
	kommuner. I mars 1980 bevilget Norsk Kulturråd 650.000 til prosjektet, og gav tilsagn
	om 1.000.000 for 1981.
	Nordland fylke bevilget seinere 20% av kostnadene. Kommunene på Sør-Helgeland ble bedt
	om å dekke resten. Hattfjelldal kommune stilte tomt - med  veg, vatn og kloakk - til
	disposisjon.

	Byggearbeidet ble påbegynt sommeren 1982. I mars 1984 var huset i en slik stand at 
	det kunne taes i bruk, da Nordland fylkes samiske kulturkonferanse ble avholdt her.
	Byggekostnadene var pr 31.12. 1985 kommet opp i kr 4.516.132,-, men ennå er ikke alle
	rom ferdigstilte. Den formelle innvielsen skjedde  i mai 1987, med representater for 
	stat, fylke og mange av Helgelandskommunene til stede.


Design: Ronny Sumstad & O.Axel Kappfjell

Sist oppdatert: 08.04.97 Av Ronny Sumstad & O.Axel Kappfjell

(C): Sijti Jarnge