Sijti Jarnge

	         Samisk kultursenter - fra idé til virkelighet
    	     Intensjoner
        	 Sijti Jarnge -en service-institusjon Lokaler og eksteriør
	         Lokaler og eksteriør
    	     Styret for Sijti Jarnge
	         Praktiske opplysninger
	        Linker

Helgeland er et gammelt samisk bosettingsområde. I særlig grad gjelder dette dalførene i innlandet.Kulturminner, stedsnavn og en rik muntlig tradisjon vitner om at den samiske befolkninga har urgamle røtter i denne regionen. Mange steder var samene i majoritetsbefolkning langt inn på 1800-tallet. Etter 1850 vokste den norske bondebefolkninga hurtig - blant annet som en følge av innflytting. Reindrifta er den næringa som identitetsmessig betyr mest for samene i Helgelands- regionen. - sjøl om mange samer arbeider i industri- og servicenæringene. Innenfor reindrifta har karakteristiske kulturtrekk - så som språk, husflid og draktskikk - overlevd tidligere tiders harde fornorsking, av den grunn blir denne næringa oppfattet som sjølve bærebjelken i det sørsamiske samfunnet. At Hattfjelldal ble vertskommune for Sijti Jarnge var ingen tilfeldighet. Kommunen er en typisk innlandskommune - der naturen bærer preg av langvarig, men skånsom samisk kulturpåvirkning. Også her har reindrifta vært den dominerende, men det er en historisk realitet at mange av de som ryddet seg gårder i dalen på 1800 tallet var av samisik herkomst. Hattfjelldal heter Aarborte på samisk. Navnet beskriver et landskap der det er tidlig vårbeite å finne for reinen. Den viktigste grunnen til å lokalisere et samisk kultursenter hit var imidlertidig det forhold at Sameskolen for Midt-Norge har hatt tilholdssted i sentrumsbygda helt fra 1951. Det har hele tida vært forutsetningen at disse to institusjonene skulle samarbeide og ha gjensidig nytte av hverandre.


Design: Ronny Sumstad & O.Axel Kappfjell

Sist oppdatert: 08.04.97 Av Ronny Sumstad & O.Axel Kappfjell

(C): Sijti Jarnge